KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

TBME Hukuk olarak gizliliğiniz, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi hususunda; Anayasa hükümleri başta olmak üzere, ilgili kanun, yönetmelikler ve tebliğler gereği azami özeni gösteriyoruz. Ofis Veri Sorumlusu sıfatına haiz olmakla birlikte kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gereken tüm teknik, idari ve hukuki tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede; kaydedilmek, saklanmak, kullanılmak, güncellenebilmek ve Mevzuatın izin verdiği durumlarda aktarılmak, devredilmek ve sınıflandırılmak maksadıyla işlenebilecektir.

1.TANIMLAR
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi    : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmek için kullanılır.

2.Kişisel Verilerin Toplanması İşlenmesi ve Bunun Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz şu durumlarda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla;
* İletişim bölümünden Ofisle e-posta, telefon yahut ziyaretçi  formu yönünden bizimle iletişim kurmanız halinde telefon numaranız, gerektiği takdirde isim soyisminiz ve e-posta adresiniz beyanınız yahut rızanız doğrultusunda işlenebilecektir.
* Ayrıca web sitemize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyarete ilişkin olarak web sitemizi daha iyi ve etkin kullanabilmeniz için çerezleri kabul ettiğiniz takdirde çerezlerin topladığı veriler, bağlantı tarih ve saati bilginiz toplanabilecektir. Ancak tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz KVKK m.5/f.2 ‘de yer alan;
* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* Ofisin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
* Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Ofisin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

KVKK 4. Madde hükmü gereği kişisel verileriniz;
* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
* Doğru ve gerektiğinde güncel olma.  
* Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. İlkelerine bağlı kalarak Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK m.5/f.2’de yer alan şartlardan birisinin olması halinde KVKK m.8 ve m.9’da belirtilen kapsamda 2. bendde açıkladığımız amaçlar ile sınırlı olarak tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, muhasebe, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4.KVKK m.11 uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Büromuza başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin,
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
* 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak bizzat başvurabilir, ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz yahut noter vasıtası ile başvurunuzu gönderebilirsiniz.
Başvurularınızda;
 
* Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
* İkametgah adresi veya iş yeri adresi,
* Varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası
* Ayrıca Talep konusunun,bulunması zorunludur. Talebe ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Ofis başvuruları en geç 30 gün içerisinde cevaplandırır. Ancak Ofis talebi kabul edebileceği gibi talebinizi gerekçelerini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını kişiye e-posta yolu ile ya da adresine iletir.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

TBME Hukuk
Web adresi      : www.tbmehukuk.com
Telefon No       : 0212 582 70 59
E posta adresi : info@tbmehukuk.com
Adres               : Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL

Bize Ulaşın
  • Sümer Mah. Prof Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Residance A Blok No:90 Zeytinburnu / İSTANBUL
  • T 0212 582 70 59
  • W 0531 691 95 76
  • E info@tbmehukuk.com